UAB vs Auburn about to start! #goblazers @menan2 @swhit215