On This Day in 1947: Happy Birthday John Radford ! #ArsenalLegend