We Rock! /(>o<)/ #TheGazette #Reita #Ruki #Uruha #Aoi #Kai #Koron XD