Happy birthday to my nanny pip! #battlesbridge #family #celebrate