Pocztówka z Pragi: http://rdir.pl/1pwhft #unesco #foto #praga