In #Hindi Munna Bhai Hum bhi big Ass Gaye Kolkata :-) Via Sanmarg..