@Djyasminyoung I have you down for Friday #stylistsshowcase #feb22 #fashion #style #ryanjorel