เล่นเน็ตด้วย #Opera ก็ช่วยให้ประหยัดปริมาณข้อมูลที่เข้ามาได้