@shfly3424  #YesungGrayPaperInkigayo  oppa FIGHTING!!!!!!❤