#Birthdaymonth Day 16: #shabbatShalom from #NFTYConvention