Niklas Malmström action photo.  Taken by Mattias Siljefjord