Cheguei ao Grammy, estou no tapete vermelho @TheGrammyNavy #grammynavy