My breakfast. #yummy #Imissboston #onlytwoleft. #ugh