My breakfast. #yummy. #Imissboston #onlytwomoreleft #ugh