@Hazel_eyedKc that's denim on denim on denim. #Swag