Branded t-shirt 125k #newitem #brandedtshirt #pobkk