@twhiddleston Loki and hearts don't mix, even on Valentine's Day... #avengerbunnyloki