I think my pops is having the best Valentines Day ever #dyrdek