I swear my bestfriend @Kiya_Lavish dont hv no sense the texs i get frm her... Smh #besties #truelove #insomnia #kiya