@ Walmart: The Red Diary by Toni Blake  @AuthorToniBlake @avonbooks #reissue