@CapitalFM_kenya @KTNKenya  Its Valentines day so...Bobby Valentino is our kinda guy *mwah* http://fb.me/2dJhs7XHJ