Michelle Maleblue

@MaleebluNews

นี่แหละ ผู้นำประเทศ ที่ประชาชนต้องการ อย่างแท้จริง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ชื่อเล่น: ปู) Yingluck Shinawatra, เกิดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510 เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 28 และนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยสังกัดพรรคเพื่อไทย, กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม ด้วยวัย 44 ปี จัดว่าเธอเป็นนายกรัฐมนตรีไทยอายุน้อยที่สุดในรอบกว่า 60 ปี

Views 174

1262 days ago

นี่แหละ ผู้นำประเทศ ที่ประชาชนต้องการ อย่างแท้จริง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ชื่อเล่น: ปู) Yingluck Shinawatra, เกิดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510 เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 28 และนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยสังกัดพรรคเพื่อไทย, กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม ด้วยวัย 44 ปี จัดว่าเธอเป็นนายกรัฐมนตรีไทยอายุน้อยที่สุดในรอบกว่า 60 ปี

1 Comment

Realtime comments disabled

MaleebluNews 1262 days ago

นี่แหละ ผู้นำประเทศ ที่ประชาชนต้องการ อย่างแท้จริง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ชื่อเล่น: ปู) Yingluck Shinawatra, เกิดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510 เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 28 และนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยสังกัดพรรคเพื่อไทย, กรรมการและ