France 10 #euros 2013 "Yves Klein" silver #coin; mintage: 30,000 pc; price: 67 euros