"Im thinking of shaving my moustache!!!!" - Madonna