B.C.'s economy not stagnant, not stellar. #bcpoli #bcgdp