Heading to Agra tomorrow..A snapshot taken by @DonatiGiacomo yesterday in Varanasi... #workshopindia