ยี่ห้อนี้ลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งก็เคยมี... #SIEMENS