ماهواره  سازمان ملی اقیانوسی و جوی امریکا عکس رو از قسمت های شرق امریکا و کانادا گرفته  #طوفان #NOAA