#ShabbatShalom, and to those in the NE, #USA: Stay dry and safe! 

Shabbat Shalom…שַׁבַּת שָׁלוֹם.

#Shabbat #ShabbatShalom