@YoshikiOfficial Yayyyyyyyyyy!!! #YOSHIKI #GoldenGlobes