Yep. That's my kid under behemoth #68. Oy. #shortstack #hockeymomproblemz