@BobbysWorld_88 The one I'm hosting? It's next sat 2-8 at Zanzi