@VZWMusic Two more reasons why I #BelieveInLove http://bit.ly/VSKByU