@@wiswellchef fois gras & white truffles. Aromas if heaven