V, from 'V for Vendetta', reading V. by Thomas Pynchon. #V #Vforvendetta #Pynchon #Trystero