Happy birthday to us, Kham! :) | photo courtesy of Cha :)