'twas a pleasure meeting our fellow PKs @dezduron & @jesymckinney at #thegrove! #thevoice #teenwolf #inspiration