@theIDespise @Sacerdotus WTF? Use those rosaries & pray for money, you slimy, faithless, Scammer! #atheism LMAO