.@AliciaKeys singing the National Anthem #SB47 (AP Photo)