This morning's trail toward Iron Mountain (the middle peak). #sandiego