Sometimes you gotta be able to smile through all the pain & bullshit #SmileForMeNow #Tupac