Zark's Burger. I oh so love love! #yum #burger #fries