Hmmm.. Kantin ae onok CCTV ne lho saiki. Cek iki mbak mas >>