Happy birthday @GaemGyu ㅋㅋㅋㅋ !! #HappyKyuDay #조규현생일축하해요 #mine ♥