"این گامی کوچک برای یک مرد و جهشی بزرگ برای بشریت است." :))) رد پای من تو برف امشب تبریز، پایان دانشگاه.