@kstatesports Happy birthday Willie! #kstatewbb #EMAW