รู้สึก..หน้าลุง แ ร ด ๆ  แ ป ล ก ๆ ๕๕๕๕ #doojun #b2st