@NadimKoteich hahaha best part !! " Eno enta 3a #twitter nannana :P" hahaha!! Nadim betjannin !! Y3tik l 3afye #lebanon