Kelompok 4 : (kiri ke kanan) dika rara pipit maki #teamwork