#nowplaying #NBA2K13 Check my stats... I know I got skillz, I know I got skillz man *Shaq voice*.